THUIS @ ONTMOETINGSCLUSTERS ENSCHEDE

ONTMOETINGSPARK VOOR IEDEREEN

Op Ontmoetingsparken binnen de clusters worden activiteiten aangeboden voor kinderen van allerlei leeftijden. De verenigingen, leden van de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede, staan allen openstaan voor de hele wijk. Alle kinderen zijn welkom op het Ontmoetingspark om te sporten en deel te nemen aan activiteiten. Dit is de brede doelstelling van het Ontmoetingspark. Binnen dit brede kader is Thuis@ een aanbod voor een specifieke doelgroep.

 

THUIS@

Een voorliggende voorziening in de wijk.

Bij Thuis@ ligt de focus op kinderen in de leeftijd van circa 5 tot 16 jaar oud. Deze kinderen hebben op het moment van instroom een indicatie voor ondersteuning via een zorgboerderij of vergelijkbare voorziening. Óf de wijkcoach is van mening dat ondersteuning via Thuis@ een passende oplossing is die voorkomt dat een maatwerkvoorziening nodig is.

 

Behoefte van het kind 

Thuis@ biedt plaats aan maximaal 40 geïndiceerde kinderen. Indicering gebeurt op basis van de thuissituatie, gedragsproblematiek en/of specifieke diagnoses. Of Thuis@ voor een kind de juiste en passende oplossing is, wordt bepaald door de wijkcoach in samenspraak met kind, ouders en de begeleiding van Thuis@. Op basis van de behoefte van het kind en de begeleider is men enkele dagen in de week aanwezig op het Ontmoetingspark.

Er wordt vraaggericht gewerkt. Dit houdt in dat de vraag van het kind, de ouder en de inschatting van de wijkcoach centraal staat in de aanpak. De kinderen worden begeleid in hun ontwikkeling en ouders worden hierbij betrokken. Waar het kan en nodig is ontvangen ook zij advies, ondersteuning en begeleiding.

Dichtbij het leven van kinderen

Binnen Thuis@ worden kinderen ondersteund en begeleid door professionals, op een veilige plek en in hun eigen omgeving. Kinderen en ouders breiden hun sociale netwerk uit en worden daarin ondersteund. De ontwikkeling van de kinderen staat centraal. Ze leren op verschillende niveaus samen te werken en gedragsregels te hanteren in een duidelijke en heldere structuur.

De kinderen worden door Thuis@, in samenwerking met de wijkcoach geobserveerd, ondersteund en begeleid. Ouders/begeleiders van de kinderen worden actief betrokken. De wijkcoach die aan Thuis@ is gekoppeld, is een dagdeel per week op het Ontmoetingspark aanwezig.

Het programma

Op alle doordeweekse dagen*, van 14.00 tot 19.00 uur, worden de kinderen begeleid door een professioneel, sportief, enthousiast en deskundig team. Ze doen mee aan diverse activiteiten en kunnen daarnaast gesprekken voeren met de wijkcoach. Van 14.00 tot 15.30 uur kunnen de kinderen binnenlopen, zodat aansluiting bestaat met schooltijden. Van 15.30 tot 18.00 uur zijn er verschillende leuke, sportieve en educatieve activiteiten. Aan het eind van de dag eten de kinderen gezamenlijk een warme maaltijd en vertrekken om 19.00 uur huiswaarts.

In de vakantieweken vinden de activiteiten ook plaats op alle doordeweekse dagen. In deze periode zijn alleen de tijden aangepast en vinden de activiteiten plaats van 11.00 tot 16.00 uur. Dit houdt in dat er gedurende het jaar kinderen 250 dagen welkom zijn en kunnen profiteren van het geboden aanbod.

Afvalproject Thuis @ Rigtersbleek

Het aanbod

Thuis@ wordt sinds juni 2018 aangeboden op Ontmoetingspark Rigtersbleek. In de toekomst is het doel om Thuis@ op meerdere Ontmoetingsclusters aan te bieden.

 

Contact

Martijn Koop is coördinator van Thuis@ en te bereiken via thuis@ontmoetingsclustersenschede.nl.