Ontmoetingsclustermanager Schreurserve: Tom van Veen

Ontmoetingscluster Schreurserve heeft vanaf 1 april 2019 de beschikking over een ervaren en deskundige Ontmoetingsclustermanager. De 59-jarige Tom van Veen gaat zich fulltime inzetten voor de ontwikkeling van dit cluster.


Ontmoetingsclustermanager Schreurserve Tom van Veen
Tom van Veen is vanaf de start lid van de regiegroep Ontmoetingsclusters Enschede als extern adviseur. Met ingang van 1 april gaat hij zich nog actiever inzetten om het gedachtegoed van de Ontmoetingsclusters vorm te geven. Dit gaat hij doen in de rol van Ontmoetingsclustermanager in het cluster Schreurserve. In deze functie zijn de werkzaamheden van Tom gericht op het ontwikkelen van het Ontmoetingspark Schreurserve in de breedste zin van het woord.

 

Kennis & ervaring

De geboren en getogen Enschedeër, en nu wonend in Losser, over zijn keus om Ontmoetingsclustermanager te worden: “Ik was op zoek naar een baan waarin mijn ervaring met en passie voor de (voetbal)sport, het verenigingsleven én het ontwikkelen van maatschappelijke activiteiten optimaal tot hun recht komen.”  Tom heeft de nodige werkervaring opgedaan. Hij is werkzaam geweest als directeur van Stichting Fundament in Losser en is freelance verenigingsadviseur en procesbegeleider. Als freelancer is hij onder andere werkzaam voor Sportservice Overijssel, de KNVB, NOC*NSF en de NOC*NSF Academie voor Sportkader. Bij deze opdrachtgevers heeft hij veel projecten geïnitieerd en begeleid op het gebied van welzijn, wonen, zorg, cultuur en sport. Zijn werkzaamheden als freelancer blijft hij combineren met zijn functie als Ontmoetingsclustermanager.

 

Ik ben al van kinds af aan actief in de voetbalwereld en ken Sparta als een mooie vereniging. Een vereniging met traditie en oog voor de toekomst, die midden in de samenleving staat.

 

 

Voetbalvereniging CVV Sparta

Binnen het Ontmoetingscluster Schreurserve speelt de accommodatie van CVV Sparta een belangrijke rol als Ontmoetingspark. In de eerste periode gaat Tom zich dan ook met name bezighouden met de vereniging: “Ik ga mij allereerst goede oriënteren, kennis maken met de leden en proberen het DNA te ontdekken van de club. Het is belangrijk voor mij om zicht te gaan krijgen op de formele en informele processen en verhoudingen. Vanuit hier kan ik aansluiten op en bouwen aan datgene wat er allemaal goed, wat er belangrijk wordt gevonden en waar kansen en mogelijkheden tot groei liggen.” Zijn werkwijze is onder andere gebaseerd op de kennis en ervaring gehaald uit Back2Basics; een landelijk netwerk voor professionals in de sport waar Tom deel van uit maakt: “Terug naar de basis en de kracht van het verenigen zijn essentieel en vormen de basis voor mijn inzet. Zaken als structuur, missie & visie en het technisch beleid moeten goed geregeld zijn én passen bij de karakteristiek en cultuur van de club.” Belangrijke uitgangspunten voor Tom in het verenigingsleven:

  • In een vereniging zijn leden solidair met elkaar.
  • Verenigen is iets dat je samen doet
  • Verenigen is een werkwoord, een proces
  • Een vereniging is waar bestuur, leden en betrokkenen zich thuis voelen bij elkaar

 

“Mijn rol binnen de vereniging is ondersteunend en verbindend zijn. Dit moet erin resulteren dat mensen elkaar ontmoeten bij CVV Sparta. Een vereniging waar de mensen plezier hebben, de handen ineenslaan als er iets moet gebeuren, zich betrokken voelen en erbij willen horen.”, aldus de gemotiveerde Tom van Veen.

 

“Een goed functionerende vereniging staat of valt bij goede onderlinge verhoudingen en de wijze waarop mensen elkaar bejegenen. Als je elkaar kent en vertrouwt wordt het ook eenvoudiger om elkaar voor iets te vragen en er samen de schouders onder te zetten.”

4. Ontmoetingscluster Schreurserve

Ontmoetingscluster Schreurserve

Naast de focus op de ontwikkeling van CVV Sparta als vereniging, is er ook de taak voor Tom van Veen om van de accommodatie een volwaardig Ontmoetingspark te maken. Sinds oktober 2018 is CVV Sparta lid van de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede en vanuit zijn rol als Ontmoetingsclustermanager kan Tom meer en meer invulling geven aan de rol van CVV Sparta als maatschappelijk betrokken sportvereniging: “We gaan door met het maatschappelijk ondernemend verenigen, conform het landelijke sportakkoord en het gemeentelijk beleid in het zogenaamde Sociaal Domein. Dit gaat uiteindelijk leiden tot veranderingen in het sportaanbod en andere vormen van lidmaatschap, zodat deze ook in de toekomst aansluiten bij de behoeften van alle bij Sparta betrokken mensen en organisaties.”

 

Ontmoetingspark Schreurserve“De accommodatie van CVV Sparta gaat zich ontwikkelen tot een Ontmoetingspark die meerdere dagen per week geopend is van 08.30 tot 20.00 uur: van sportpark naar sportief buurthuis!”

 

De groei naar een Ontmoetingspark gaat in nauwe samenwerking met partners uit het cluster Schreurserve: “We gaan de verbinding zoeken met onder andere scholen, kerken, (sport)verenigingen, commerciële partijen, zorg- en welzijnsinstellingen, wijkteams, hulpverlening, gemeente etc. Allemaal mogelijke partijen die op enigerlei gebruik kunnen maken, nu of in de toekomst, van de faciliteiten op het Ontmoetingspark. In samenwerking met deze partners, én de bewoners in de wijk, kan een nieuw en uitgebreider aanbod ontwikkeld worden Uiteindelijk worden wij immers ook een ontmoetingsplek binnen het cluster die dagelijks geopend is, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, en waar de gehele dag wat te beleven is voor iedereen.

 

Meerwaarde Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede

Tom van Veen is hoopvol en gaat vol enthousiasme aan de slag: “Ik heb nu al ervaren dat er zowel intern als extern veel draagvlak is voor de ontwikkeling. Zowel bij CVV Sparta om een volwaardig Ontmoetingspark te worden, als in het gebied om één van de twaalf Ontmoetingsclusters te zijn. Er is sprake van een goede infrastructuur met veel perspectief.” Met zijn kennis en ervaring, en het feit dat CVV Sparta lid is van de coöperatie, maakt dat er vanaf april grote stappen voorwaarts gezet kunnen worden: “De meerwaarde van de Coöperatie is dat gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise en er allerlei voordelen te behalen vallen. Ik denk hierbij aan allerlei schaalvoordelen op zowel financieel (gezamenlijke subsidieaanvragen en overeenkomsten), praktisch als inhoudelijk niveau. Ik ben dan ook positief ingesteld en geloof in een te realiseren aanbod dat aansluit op het landelijke, provinciale en gemeentelijk beleid ten aanzien van bijvoorbeeld participatie, leefbaarheid, leefstijl, bewegen, sportdeelname, ontmoeting, integratie, etc. Maar bovenal op de behoefte van de inwoners!”

 

"Ik hoop dat dit initiatief op basis van bottom-up en het leveren van maatwerk, waarbij de wensen en mogelijkheden van de verenigingen en de wijk uitgangspunt vormen, zal leiden tot de ontwikkeling van basisvoorzieningen in de gemeente Enschede."

 

Contact

Als Ontmoetingsclustermanager is Tom van Veen voornamelijk te vinden op Ontmoetingspark Schreurserve. Hij is te benaderen via het mailadres ontmoetingsclustermanager@sparta-enschede.nl. Meer weten over Tom? Bekijk dan zijn LinkedIn profiel >>>