Steun vanuit NOC*NSF voor Walking Football

Op Ontmoetingspark Schreurserve komen inwoners uit Enschede van 60+ samen om een potje te voetballen. Elke woensdagmiddag spelen ze ‘Walking Football’. Lid van de coöperatie, CVV Sparta, heeft voor dit initiatief steun gekregen van NOC*NSF. Lees hieronder het persbericht van de voetbalclub.

NOC*NSF steunt OldStarsWalking Football CVV Sparta

Met een bijdrage uit het Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen van het NOC*NSF krijgt CVV Sparta de gelegenheid om een extra-impuls te geven aan OldStars Walking Football.

In het voorjaar van 2020 formeerde CVV Sparta een groep van 12 deelnemers, in leeftijd variërend van begin 60 tot eind 70 jaar, voor OldStars Walking Football op de woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur op Ontmoetingspark Schreurserve: voetbal voor 60-plussers met als belangrijkste kenmerken dat er niet gerend mag worden en dat er geen sprake is van lichamelijk contact. De Coronacrisis maakte dat het initiatief enige tijd stilgelegd moest worden, maar op 19 augustus jl. heeft tot groot enthousiasme van de deelnemers de herstart plaats gevonden.

De tussenliggende periode is door Verenigingsmanager Tom van Veen gebruikt voor het indienen van een aanvraag bij het NOC*NSF voor een bijdrage uit het Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen. Aanleiding vormden reacties van potentiële deelnemers in de trend van: “Kan ik dat lichamelijk wel aan en wat levert het me op?”.

Samen met Peter Coppens van Praktijk voor Fysio en Manuele therapie Coppens en Lubbers bedacht hij een projectplan c.q. een ondersteuningsplan om deze drempel te slechten. Het projectplan werd uiteindelijk ingediend bij het NOC*NSF en gehonoreerd. Met de beschikbaar gestelde middelen zal met ingang van september de fysiotherapeut, gedurende een periode van ca. 3 maanden voorzien in geven van adviezen inzake warming up, cooling down, blessurepreventie en indien gewenst deelnemers vooraf, maar ook tijdens het traject, kunnen testen of deelname verantwoord is. Daarnaast biedt het beschikbaar gestelde budget ruimte voor aanschaf van wat materialen en is daarin inmiddels voorzien.

Zowel Tom van Veen als Peter Coppens constateren dat dit een prachtig moment is voor de instroom van nieuwe deelnemers. Door de inzet van de middelen van het NOC*NSF wordt potentiële deelnemers de mogelijkheid geboden om op verantwoorde en gecontroleerde wijze kennis te maken met OldStars Walking Football bij CVV Sparta.

Oldstars Walking Football sluit aan bij de behoefte van senioren die graag actief willen blijven in het verenigingsleven, gezond zijn en willen blijven. Hierbij speelt het sociale motief ook een belangrijke rol. Het OldStars-concept is de combinatie tussen sociaal actief zijn, laagdrempelig bewegen, zelfredzaamheid en ontmoeten.

Informatie & contact

Deelname aan Walking Football bij Sparta geschiedt tegen een aangepast contributietarief en er kan ter kennismaking een aantal keren gratis deelgenomen worden. Vooraf aanmelden is gewenst en kan geschieden bij CVV Sparta, Kotkampweg 44 te Enschede, tel. 053 4354518 of via mail verenigingsmanager@sparta-enschede.nl.

nocnsf-logo